in

İnsanları, Hayvanlardan Daha Çok Koruyan Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvana Şiddeti Arttırıyor

Hayvana şiddet uygulayanlar, toplum içinde tehdit ve tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut kanunları bu terörü durdurmaya yetmiyor. Hayvanlara yönelik işlenen suçları, ceza kanunu kapsamına alması beklenen yasa ise yıllardır meclisten çıkmıyor, çıkarılmıyor.

Türkiye’de neredeyse her gün hayvanlara yönelik yeni bir suç işlenirken, bu suçları ceza kanunu kapsamına alması beklenen yasa yıllardır meclisten çıkmıyor, çıkarılmıyor.  Mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan cezalar ise insanları, hayvanlardan daha çok koruyor. Hayvanlara şiddet uyguladığı kesinleşen veya şüpheli olarak gözaltına alınanlar ne yazık ki ceza kanunu kapsamına göre yargılanmıyorlar. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nda, hayvanlar “mal” olarak görülüyor ve onlara yönelik işlenen suçlar, yere tükürmekle aynı kabul ediliyor. Kabahatler Kanunu kapsamında ele alınıyor.

 

VERİLEN CEZA ADLİ DEĞİL İDARİ PARA CEZASI!

Kabahat niteliğindeki fiillerin karşılığı idari para cezalarıdır. Devletin idari kurumları tarafından verilen idari para cezaları, mahkemeler tarafından bir suçun karşılığında verilen adli cezalardan farklıdır. Mahkemeler tarafından verilen para cezaları ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir, idari para cezaları ödenmediğinde yalnızca icra-haciz işlemleri yapılabilir. Uygulamada çoğu zaman kişi adına kayıtlı taşınmaz mallar ile araba veya banka hesaplarına haciz konulmaktadır. Kişinin evine giderek fiili haciz uygulaması yapılmamaktadır. Zaten, ev haczine gidilse bile kanunen ev eşyaları haczedilemez. İdari para cezası ödenmediğinde borçlunun hapse girmesi gibi bir durum  söz konusu olamaz. İdari para cezası, adli sicil kaydına da (sabıka kaydına) işlemez. Kesilen idari para cezalarına  itiraz hakkı da var. İdari para cezalarının zamanaşıı süresi de 5 yıldır.  Yani, hayvanlara yönelik işlenen şiddet olaylarına idari para cezası kesilmesi, çoğu para cezalarının da tahsil edilmemesine imkan yaratıyor. Bu da suçluları ve suç işleme potansiyeli yüksek olan kişileri, hayvanlara yönelik şiddet konusunda daha cüretkar yapıyor. Hiçbir şekilde ceza almayan kişiliğinin sağlıksız boyutundaki bu suçlu profiller, potansiyel suçlulara örnek teşkil ederken, hayvanlara yönelik yaptıkları şiddetin dozunu da arttırıyorlar. Öyle ki, hayvanlara yönelen şiddet bir süre sonra bu suçluları tatmin etmiyor ve şiddetlerini çocuğa, kadına, genç insanlara yönlendiriyorlar. Hayvana şiddet uygulayanlar, toplum içinde tehdit ve tehlike saçmaya devam ediyorlar.

 

VEKİLLER, MİLLETİN TEPKİSİNİ GÖRMÜYOR, DUYMUYOR, KONUŞMUYOR

Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut kanunları bu terörü durdurmaya yetmiyor.  Bütün adli tıp profesörleri ve psikiyatrları bu şahısların saldırganlık eğilimlerinin olduğunu ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmadıklarını dile getiriyorlar. Öte yanda, toplum artık artan bu şiddet olaylarından rahatsız ve huzursuz. Tüm bunlara rağmen hayvan hakları yasasının hala meclise gelmemesine de tepkili. Ancak halkın tepkisinin meclisteki vekiller  görmüyor, duymuyor ve konuşmuyorlar.

 

HAYVANLAR, YASALAR ÖNÜNDE NE MAL OLABİLDİ NE DE CAN!

Hayvanlar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının nezdinde ne can olabildi ne de mal! Hayvanlara karşı işlenen suçlara her gün bir yenisi eklenirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin savcıları, mevcut kanunlardan dolayı,  kamunun vicdanını rahatsız eden skandal kararlara imza atıyor. Eksik ve yeteriz kanunlardan ötürü suçludan yana karar alan adaletin savunucusu hakimler, savcılar, yargıçlar her kararla adaleti tekrar tekrar öldürüyorlar.

 

5199 SAYILI YASAYA GÖRE  İŞLENEN SUÇ DEĞİL KABAHAT, KARŞILIĞI  DA İDARİ PARA CEZASI

Hayvanlara şiddet uygulayan şahısların cezalandırılması noktasında yetersiz kalan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun her ne kadar ilk maddesi “Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır” dese de, hayvanlara yönelik işlenen suçlarla ilgili cezai hükümlerin yer aldığı 4. Kısımdaki maddeler, hayvanları değil insanları koruyor.

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. Maddesinde, Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler sıralanıyor bu ilkelere uyulmaması halinde verilecek idari para cezalarının miktarı da cezai hükümlerin yer aldığı  4. Kısımda yer alıyor.

İdari Para Cezası Verme Yetkisi, Cezalar, Ödeme Süresi, Tahsil ve İtiraz
İdarî para cezası verme yetkisi
Madde 25- Bu Kanunda öngörülen idarî para cezaları bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen denetime yetkili
merci tarafından verilir.
İdari para cezalarına itiraz
Madde 26- (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)
İdarî para cezalarının ödenme süresi ve tahsili
Madde 27- (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)
İdarî para cezaları (1)
Madde 28- (DeğiĢik: 23/1/2008 – 5728/553 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir:
a) 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî
para cezası.
b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile
ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına altmış Türk Lirası;
yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.
c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası idarî para cezası.
d) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına ikiyüz
Türk Lirası idarî para cezası.
e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına
onbin Türk Lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.
f) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına üçyüz Türk
Lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.
g) 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine
aykırı davrananlara bin Türk Lirası idarî para cezası.
h) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara binbeşyüz Türk Lirası; ikinci
fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası.
ı) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı
hareket edenlere hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası.
j) 13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına altıyüz Türk Lirası; aykırı davranışların
işletmelerce gösterilmesi hâlinde öldürülen hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası.
k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara üçyüz Türk Lirası; (f)
ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara
elkonulur.
–––––––––––––––––––
(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 553 üncü maddesiyle bu maddenin “Cezalar” olan başlığı “İdarî para
cezaları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

l) RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve
kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için altıbin Türk Lirası idarî para cezası.
m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası.
n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına yediyüz Türk
Lirası idarî para cezası.
o) 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası.
Bu maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları ile (o) bendi dışında
kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri,
hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce
işlenmesi hâlinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.

 

 

Hayvanları Koruma Kanunu’nun tamamını okumak için tıklayın

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Insanlari Hayvanlardan Daha Cok Koruyan Hayvanlari Koruma Kanunu icin tiklayin

Merterli Leyla Kedi’ye İşkence Yapıldı, T.C.’nin Kanunları ‘Kabahat’ Deyip Şüpheliyi Serbest Bıraktı

5199 Sayili Hayvanlari Koruma Kanunu

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu